Legislație

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002

ORDONANTA DE URGENTA nr. 107 din 5 septembrie 2002

 privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane”

(actualizata pana la data de 13 ianuarie 2006*)

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 20 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. pana la data de 13 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 739 din 3 iulie 2003; LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003; LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005; RECTIFICAREA nr. 73 din 29 iunie 2005; LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005.

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1

(1) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, avand ca scop cunoasterea, protectia, punerea in valoare si utilizarea durabila a resurselor de apa, monopol natural de interes strategic, precum si administrarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor.

(2) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ este persoana juridica romana si functioneaza pe baza de gestiune si autonomie economica, in coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(3) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.

(4) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ are in subordine unitatile prevazute in anexa nr. 1.

(4^1) Directiile de ape au in subordine sisteme de gospodarire a apelor si sisteme hidrotehnice, cu statut de sediu secundar, unitati fara personalitate juridica.

(5) Sediul Administratiei Nationale „Apele Romane” este in municipiul Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.

Alin. (1)-(4) ale art. 1 au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

Alin. (4^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006.

ART. 2

(1) Patrimoniul Administratiei Nationale ®Apele Romane¯, infiintata ca institutie publica, se preia de la Administratia Nationala ®Apele Romane¯ care a functionat ca regie autonoma.

(2) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ administreaza bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, bunurile proprietate publica prevazute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr. 2, precum si patrimoniul propriu stabilit pe baza situatiilor financiare existente la sfarsitul lunii anterioare datei inregistrarii ca institutie publica la organul fiscal competent.

(3) Predarea-preluarea patrimoniului dintre Administatia Nationala ®Apele Romane¯, infiintata ca institutie publica, si Administratia Nationala ®Apele Romane¯, care a functionat ca regie autonoma, se va face prin protocol, pe baza situatiilor financiare existente la sfarsitul lunii anterioare datei inregistrarii ca institutie publica la organul fiscal competent.

(4) Functionarea Administratiei Nationale ®Apele Romane¯ ca regie autonoma inceteaza de drept la data incheierii protocolului de predare-primire.

(5) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public national, digurile de aparare impotriva inundatiilor, care nu se constituie intr-o linie continua de aparare, consolidarile si apararile de maluri si lucrarile de dirijare, trec, prin hotarare a Guvernului, in administrarea beneficiarilor care sunt deserviti de acestea.

Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.

Alin. (1)-(3) ale art. 2 au fost modificate de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006.

ART. 3

(1) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ are urmatoarele atributii principale:

a) gospodarirea durabila a resurselor de apa, aplicarea strategiei si a politicii nationale si urmarirea respectarii reglementarilor in domeniu, precum si a programului national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;

b) administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor;

c) gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane, cu potentialele lor naturale, si a fondului national de date din domeniu;

d) gospodarirea unitara si durabila a resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartitia rationala si echilibrata a acestor resurse;

e) administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea infrastructurii nationale de gospodarire a apelor, aflata in administrarea sa;

f) administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor, in starea lor naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si a celor protejate, aflate in patrimoniu;

g) administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului national de veghe hidrologica si hidrogeologica;

h) administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului national de supraveghere a calitatii resurselor de apa;

i) realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unitatile sistemului de gospodarire a apelor; elaborarea de produse software in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

j) alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane, in toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baza de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si a serviciilor comune pe baza de contracte economice incheiate cu utilizatorii de apa si cu alti beneficiari;

k) apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor, aferente acestora;

l) intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor aflate in administrare;

m) avizarea lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, precum si eliberarea autorizatiilor de gospodarire a apelor;

n) instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodaririi apelor in centrele proprii de formare profesionala si/sau in colaborare cu alte institutii specializate;

o) realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetari de hidrologie, hidrogeologie, de gospodarire a apelor si de mediu, instructiuni si monografii, studii de impact, bilanturi de mediu;

p) realizarea de tiparituri in domeniul apelor;

r) elaborarea schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice;

s) efectuarea si/sau participarea la audituri si consultanta pentru terti in vederea functionarii in siguranta a lucrarilor si constructiilor hidrotehnice.

(2) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ raspunde de urmatoarele activitati de interes national si social:

a) repararea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, care se afla in administrarea Administratiei Nationale ®Apele Romane¯, cu rol de aparare impotriva inundatiilor, si activitatile operative de aparare impotriva inundatiilor;

b) refacerea si repunerea in functiune a lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, care se afla in administrarea Administratiei Nationale ®Apele Romane¯, afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite;

c) cunoasterea resurselor de apa, precum si activitatile de hidrologie operativa si prognoza hidrologica;

d) realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniul apelor si implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, in scopul indeplinirii angajamentelor luate de statul roman prin acordurile si conventiile internationale.

(3) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ este operator unic pentru resursele de apa de suprafata naturale sau amenajate, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajarii, si pentru resursele de apa subterana, indiferent de natura lor si a instalatiilor aferente, scop in care aloca dreptul de utilizare a resurselor de apa cu potentialele lor naturale, in conditiile legii, cu exceptia celor prevazute expres in reglementarile specifice in vigoare.

(4) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ propune autoritatii publice centrale din domeniul apelor, in conditiile legii, reglementari specifice domeniului gospodaririi apelor.

Litera k) a alin. (2) al art. 3 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.

Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.

Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

ART. 3^1

(1) In vederea indeplinirii atributiilor de elaborare a schemelor directoare de amenajare si management ale apelor pe bazine sau grupe de bazine hidrografice si de aplicare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodaririi apelor, Administratia Nationala ®Apele Romane¯ colaboreaza cu autoritatile publice centrale, consiliile judetene, consiliile locale, utilizatorii de apa si cu organizatii neguvernamentale.

(2) Persoanele juridice si fizice prevazute la alin. (1) au obligatia de a pune la dispozitie Administratiei Nationale ®Apele Romane¯ toate informatiile necesare pentru elaborarea schemelor directoare si a programelor de masuri, inclusiv cele pentru stabilirea cerintelor de apa, de valorificare a potentialului apelor si de aparare impotriva inundatiilor pe ansamblul teritoriului national, pe etape de dezvoltare, la termenele solicitate si raspund in totalitate de corectitudinea tuturor datelor furnizate si de respectarea termenelor de realizare a programelor de masuri.

Art. 3^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

ART. 4

(1) Cheltuielile pentru functionarea Administratiei Nationale ®Apele Romane¯ se vor asigura din venituri proprii, purtatoare de dobanda, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor. Veniturile proprii neconsumate in cursul exercitiului financiar se reporteaza in exercitiul financiar urmator.

(2) Mecanismul economic specific domeniului gospodaririi durabile a resurselor de apa, prevazut in anexa nr. 3, include sistemul de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati.

(3) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ aplica sistemul de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati specifice de gospodarire a resurselor de apa, prevazute in anexele nr. 4-7, tuturor utilizatorilor de apa, indiferent de detinatorii cu orice titlu ai amenajarilor si instalatiilor.

(4) Penalitatile se aplica acelor utilizatori de apa la care se constata abateri de la prevederile reglementate, atat pentru depasirea cantitatilor de apa utilizate, cat si pentru concentratiile de substante impurificatoare evacuate in resursele de apa.

(5) Cuantumul contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si penalitatilor este prevazut in anexele nr. 5, 6 si 7 si se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

(6) De la bugetul de stat, bugetele locale si din surse proprii ale persoanelor fizice si juridice se vor asigura cheltuielile pentru:

a) actiunile operative de interes public de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si cele pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de aparare;

b) intretinerea si repararea lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, refacerea si repunerea in functiune a lucrarilor de gospodarire a apelor afectate de calamitati naturale sau alte evenimente deosebite.

(7) Finantarea actiunilor de interes national si social prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) se asigura de la bugetul de stat, iar a celor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. d), din surse proprii ale Administratiei Nationale ®Apele Romane¯ si in completare din bugetul de stat, pe baza programelor aprobate in bugetul autoritatii publice centrale din domeniul apelor. Finantarea activitatilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)-s) se sustin din sursele proprii ale Administratiei Nationale ®Apele Romane¯.

(8) Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale ®Apele Romane¯ se aproba de organul de conducere al institutiei, cu acordul conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, in conditiile legii.

(9) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ gestioneaza veniturile proprii din aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodaririi apelor si organizeaza conducerea contabilitatii acestora, conform prevederilor legale in vigoare.

(10) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ poate beneficia de credite cu dobanda preferentiala si facilitati in domeniul impozitelor si taxelor in conditiile legii.

(11) Administratia Nationala ®Apele Romane¯ ca institutie publica preia toate drepturile si este tinuta sa raspunda de toate obligatiile Administratiei Nationale ®Apele Romane¯, cu statut de regie autonoma, cu exceptia celor prevazute in mod expres de Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006.

ART. 5

(1) Conducerea Administratiei Nationale ®Apele Romane¯ este asigurata de un consiliu de conducere compus din 11 membri.

(2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al Administratiei Nationale ®Apele Romane¯, numit prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, acesta indeplinind si calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat. Conducatorii unitatilor cu personalitate juridica subordonate sunt ordonatori tertiari de credite, in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

(3) Membrii consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

(4) Atributiile si competentele consiliului de conducere sunt prevazute in statutul privind organizarea si functionarea Administratiei Nationale ®Apele Romane¯.

(5) Salarizarea personalului preluat de Administratia Nationala ®Apele Romane¯ se face in conformitate cu reglementarile legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

(6) Salariul si celelalte drepturi salariale ale directorului general se propun, in conditiile legii, de consiliul de conducere si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale in domeniul apelor.

Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.

Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006.

ART. 6

Structura de organizare si functionare a Administratiei Nationale „Apele Romane” se aproba de consiliul de administratie.

ART. 7

(1) Activitatile nespecifice gospodaririi apelor, ca urmare a reorganizarii Administratiei Nationale ®Apele Romane¯, pot fi lichidate sau externalizate, in baza hotararii consiliului de administratie, in conditiile legii.

(2) Externalizarea activitatilor prevazute la alin. (1) se poate realiza prin urmatoarele metode:

a) concesionare de activitati si active din patrimoniul propriu;

b) vanzare de active din patrimoniul propriu;

c) infiintarea de societati comerciale cu actionariat unic;

d) transfer de activitati si active catre alte persoane juridice;

e) asociere cu alte persoane juridice sau fizice, sub diferite forme legale;

f) alte metode prevazute de lege.

Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

ART. 8

Personalul Administratiei Nationale ®Apele Romane¯, cu statut de regie autonoma, este preluat de noua structura conform prevederilor legale in vigoare.

Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.

Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

ART. 9

In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii specifici utilizati sunt cei definiti prin Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.

Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

ART. 10

Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

ART. 11

Abrogat.

Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

ART. 12

Abrogat.

Art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

ART. 13

Abrogat.

Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.

ART. 14

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Hotararea Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 981/1998 privind infiintarea Companiei Nationale „Apele Romane” – S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.