Anunț expropriere „Amenajare și reabilitare ecologică a râului Crișul Repede, jud.BH”

ANUNŢ

               Avand in vedere HOTĂRÂREA GUVERNULUI  nr. 1.559 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Amenajare şi reabilitare ecologică a râului Crişul Repede, judeţul Bihor” si demararea Procedurii de Expropriere aferenta,  

             In temeiul art 8 alin.1) din Legea 255 / 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local ,

            ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE – Administrația Bazinală de Apă Crișuri, instituţie publică cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, cod de înregistrare fiscală RO 23782674 cod IBAN: RO43 TREZ 0765 0220 1X01 4959- Trezoreria Oradea, reprezentată legal  prin director – ing. Sandor PASZTOR, procedeaza la  :

AFIŞAREA LISTEI IMOBILELOR CE URMEAZĂ A FI EXPROPRIATE si PLANURILE DE AMPLASAMENT

         Prezentei atasam, pentru luarea la cunostinta,  LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza comunei Sânmartin, satele Cordău şi Haieu, judeţul Bihor, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, ce constituie Anexa nr.2 din H.G nr.1559 / 2022  precum si Planurile de Amplasament care contin coridorul de de expropriere a lucrarii utilitate publica .

       În termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii Notificării emise de Expropriator, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul Expropriatorului – Administratia Bazinala de Apa Crisuri, situat în Oradea, str. I.Bogdan nr. 35, în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri precum si a  Cererii pentru plata despagubirilor.

            In Cererea (model) pentru plata despăguririlor vor fi precizate următoarele elemente:

  • numele şi prenumele persoanei/persoanelor interesate;
  • adresa de domiciliu / sediu / corespondență;
  • actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată;
  • opțiunea privind cuantumul despăgubirii;
  • în cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toţi, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va atașa cererii.

Hotărâre nr.1559 din 28 decembrie 2022

Planuri de amplasament

ANUNT

CERERE TIP

Decizie de Expropriere 226 din 16.03.2023

Decizia 128 din 23.03.2023 Comisie Verificare drept de proprietate